बिधेयकहरु

दर्ता बिधेयक

सि. नं.बिधेयकको शीर्षकबिधेयकको अवस्थाबिधेयकको उत्पतिबिधेयकको वर्गीकरण
1विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५दर्ताभौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय 
2प्रदेश सहकारी बिधेयक, २०७५दर्ताकृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय 
3प्रदेश खेलकुद सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५दर्तासामाजिक विकास मन्त्रालय 
4भवन निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५दर्ताभौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय 

पारित बिधेयक

सि. नं.बिधेयकको शीर्षकबिधेयकको अवस्थाबिधेयकको उत्पतिबिधेयकको वर्गीकरण
1प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४पारित 
2 प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७४पारित 
3प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयकपारित 
4गाउँ सभा र नगर सभा संचालनको लाग यवथा गन बनकेो विधेयकपारित 
5प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
6जिल्ला सभाको सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
7मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
8मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिकतथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
9प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिकतथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
10गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
11जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
12बिनियोजन बिधेयक,  २०७५ पारित 
13प्रदेश रेडियो¸ एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
14प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारितआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय 
15अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा¸ व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारित1 
16जिल्ला सभाको काम¸ कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारित 
17विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारित 
18प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७५पारित 
19प्रदेश नं 1 प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५पारित 
20सिंचाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारित 
21प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारित 
22प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारित 
23सामाजिक विकास संस्था विधेयक, २०७५पारित 

कारवाहीको प्रक्रियामा रहेका विधेयक

सि. नं.बिधेयकको शीर्षकबिधेयकको अवस्थाबिधेयकको उत्पतिबिधेयकको वर्गीकरण
1प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५कारवाहीको प्रक्रियामा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
2प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५कारवाहीको प्रक्रियामा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 

बिधेयकहरुको वर्तमान अवस्था

सि. नं.बिधेयकको शीर्षकबिधेयकको अवस्थाबिधेयकको उत्पतिबिधेयकको वर्गीकरण
1प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५कारवाहीको प्रक्रियामा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
2प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५कारवाहीको प्रक्रियामा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
3प्रदेश सहकारी बिधेयक, २०७५दर्ताकृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय 
4विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५दर्ताभौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय 
5भवन निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५दर्ताभौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय 
6प्रदेश खेलकुद सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५दर्तासामाजिक विकास मन्त्रालय 
7सामाजिक विकास संस्था विधेयक, २०७५पारित 
8प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारित 
9प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारित 
10सिंचाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारित 
11प्रदेश नं 1 प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५पारित 
12प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७५पारित 
13विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारित 
14जिल्ला सभाको काम¸ कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारित 
15अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा¸ व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारित1 
16प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारितआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय 
17प्रदेश रेडियो¸ एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
18बिनियोजन बिधेयक,  २०७५ पारित 
19जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
20गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
21प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिकतथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
22मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिकतथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
23मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
24जिल्ला सभाको सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
25प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
26गाउँ सभा र नगर सभा संचालनको लाग यवथा गन बनकेो विधेयकपारित 
27प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयकपारित 
28 प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७४पारित 
29प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४पारित