बिधेयकहरु

दर्ता बिधेयक

सि. नं.बिधेयकको शीर्षकबिधेयकको अवस्थाबिधेयकको उत्पतिबिधेयकको वर्गीकरण
1गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्वन्धि ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकदर्ताआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
2जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकदर्ताआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
3विपद व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने सम्वन्धमा बनेको विधेयकदर्ताआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 

पारित बिधेयक

सि. नं.बिधेयकको शीर्षकबिधेयकको अवस्थाबिधेयकको उत्पतिबिधेयकको वर्गीकरण
1प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४पारित 
2 प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७४पारित 
3प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयकपारित 
4गाउँ सभा र नगर सभा संचालनको लाग यवथा गन बनकेो विधेयकपारित 
5प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
6जिल्ला सभाको सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
7मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
8मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिकतथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
9प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिकतथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
10गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
11जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
12प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
13प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
14प्रदेश खेलकुद सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५पारितसामाजिक विकास मन्त्रालय 
15बिनियोजन बिधेयक,  २०७५ पारित 
16प्रदेश रेडियो¸ एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
17प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारितआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय 
18अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा¸ व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारित1 
19जिल्ला सभाको काम¸ कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारित 
20विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारित 
21प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७५पारित 
22प्रदेश नं 1 प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५पारित 
23सिंचाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारित 
24प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारित 
25प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारित 
26सामाजिक विकास संस्था विधेयक, २०७५पारित 
27वृहत विराटक्षेत्र विकास सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
28प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५पारितआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय 

कारवाहीको प्रक्रियामा रहेका विधेयक

सि. नं.बिधेयकको शीर्षकबिधेयकको अवस्थाबिधेयकको उत्पतिबिधेयकको वर्गीकरण
1विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५कारवाहीको प्रक्रियामा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय 
2प्रदेश सहकारी बिधेयक, २०७५कारवाहीको प्रक्रियामा कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय 
3भवन निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५कारवाहीको प्रक्रियामा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय 
4प्रदेश प्रर्यटन सम्वन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५कारवाहीको प्रक्रियामा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण 

बिधेयकहरुको वर्तमान अवस्था

सि. नं.बिधेयकको शीर्षकबिधेयकको अवस्थाबिधेयकको उत्पतिबिधेयकको वर्गीकरण
1विपद व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने सम्वन्धमा बनेको विधेयकदर्ताआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
2जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकदर्ताआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
3प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५पारितआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय 
4वृहत विराटक्षेत्र विकास सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
5गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्वन्धि ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकदर्ताआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
6प्रदेश प्रर्यटन सम्वन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५कारवाहीको प्रक्रियामा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण 
7प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
8प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
9प्रदेश सहकारी बिधेयक, २०७५कारवाहीको प्रक्रियामा कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय 
10विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५कारवाहीको प्रक्रियामा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय 
11भवन निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५कारवाहीको प्रक्रियामा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय 
12प्रदेश खेलकुद सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५पारितसामाजिक विकास मन्त्रालय 
13सामाजिक विकास संस्था विधेयक, २०७५पारित 
14प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारित 
15प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारित 
16सिंचाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारित 
17प्रदेश नं 1 प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५पारित 
18प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७५पारित 
19विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारित 
20जिल्ला सभाको काम¸ कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारित 
21अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा¸ व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारित1 
22प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारितआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय 
23प्रदेश रेडियो¸ एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
24बिनियोजन बिधेयक,  २०७५ पारित 
25जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
26गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
27प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिकतथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
28मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिकतथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
29मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
30जिल्ला सभाको सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
31प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
32गाउँ सभा र नगर सभा संचालनको लाग यवथा गन बनकेो विधेयकपारित 
33प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयकपारित 
34 प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७४पारित 
35प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४पारित