बिधेयकहरु

दर्ता बिधेयक

सि. नं.बिधेयकको शीर्षकबिधेयकको अवस्थाबिधेयकको उत्पतिबिधेयकको वर्गीकरण
1विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५दर्ताभौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय 
2प्रदेश सहकारी बिधेयक, २०७५दर्ताकृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय 
3भवन निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५दर्ताभौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय 
4गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्वन्धि ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकदर्ताआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
5जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकदर्ताआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
6विपद व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने सम्वन्धमा बनेको विधेयकदर्ताआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
7प्रदेश नं १ जाँचबुझ तथा अनुसन्धान आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६दर्ताआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयदर्ता 
8प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको बिधेयक, २०७६दर्ताआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयदर्ता 
9प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६दर्ताआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयदर्ता 
10सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक_२०७६दर्ताआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयदर्ता 
11मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६दर्तासामाजिक विकास मन्त्रालयदर्ता 
12प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६दर्ताआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयदर्ता 

पारित बिधेयक

सि. नं.बिधेयकको शीर्षकबिधेयकको अवस्थाबिधेयकको उत्पतिबिधेयकको वर्गीकरण
1प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४पारित 
2 प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७४पारित 
3प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयकपारित 
4गाउँ सभा र नगर सभा संचालनको लाग यवथा गन बनकेो विधेयकपारित 
5प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
6जिल्ला सभाको सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
7मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
8मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिकतथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
9प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिकतथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
10गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
11जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
12प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
13प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
14प्रदेश खेलकुद सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५पारितसामाजिक विकास मन्त्रालय 
15बिनियोजन बिधेयक,  २०७५ पारित 
16प्रदेश रेडियो¸ एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
17प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारितआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय 
18अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा¸ व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारित1 
19जिल्ला सभाको काम¸ कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारित 
20विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारित 
21प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७५पारित 
22प्रदेश नं 1 प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५पारित 
23सिंचाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारित 
24प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारित 
25प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारित 
26सामाजिक विकास संस्था विधेयक, २०७५पारित 
27प्रदेश प्रर्यटन सम्वन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७६पारितउद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण 
28वृहत विराटक्षेत्र विकास सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
29प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५पारितआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय 
30गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्वन्धि ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकपारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयपारित 
31जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकपारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयपारित 
32प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधयेक, २०७६पारितआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयपारित 
33प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७६पारितआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयपारित 
34प्रदेश नं १ जाँचबुझ तथा अनुसन्धान आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयपारित 
35भवन निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयपारित 
36प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयपारित 
37प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६पारितभूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयपारित 
38प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयपारित 
39प्रदेश विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयपारित 
40प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयपारित 
41सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६पारितभूमी व्यवस्था, कृषितथा सहकारी मन्त्रालयपारित 
42मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको_सम्वन्धमा _व्यवस्था_गर्न_वनेको_विधेयक_२०७६पारितसामाजिक विकास मन्त्रालयपारित 

कारवाहीको प्रक्रियामा रहेका विधेयक

सि. नं.बिधेयकको शीर्षकबिधेयकको अवस्थाबिधेयकको उत्पतिबिधेयकको वर्गीकरण

बिधेयकहरुको वर्तमान अवस्था

सि. नं.बिधेयकको शीर्षकबिधेयकको अवस्थाबिधेयकको उत्पतिबिधेयकको वर्गीकरण
1मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको_सम्वन्धमा _व्यवस्था_गर्न_वनेको_विधेयक_२०७६पारितसामाजिक विकास मन्त्रालयपारित 
2सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६पारितभूमी व्यवस्था, कृषितथा सहकारी मन्त्रालयपारित 
3प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयपारित 
4प्रदेश विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयपारित 
5प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयपारित 
6प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६पारितभूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयपारित 
7प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयपारित 
8भवन निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयपारित 
9प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६दर्ताआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयदर्ता 
10प्रदेश नं १ जाँचबुझ तथा अनुसन्धान आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयपारित 
11मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६दर्तासामाजिक विकास मन्त्रालयदर्ता 
12सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक_२०७६दर्ताआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयदर्ता 
13प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६दर्ताआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयदर्ता 
14प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको बिधेयक, २०७६दर्ताआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयदर्ता 
15प्रदेश नं १ जाँचबुझ तथा अनुसन्धान आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६दर्ताआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयदर्ता 
16प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७६पारितआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयपारित 
17प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधयेक, २०७६पारितआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयपारित 
18जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकपारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयपारित 
19गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्वन्धि ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकपारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयपारित 
20विपद व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने सम्वन्धमा बनेको विधेयकदर्ताआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
21जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकदर्ताआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
22प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५पारितआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय 
23वृहत विराटक्षेत्र विकास सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
24गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्वन्धि ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकदर्ताआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
25प्रदेश प्रर्यटन सम्वन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७६पारितउद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण 
26प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
27प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
28प्रदेश सहकारी बिधेयक, २०७५दर्ताकृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय 
29विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५दर्ताभौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय 
30भवन निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५दर्ताभौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय 
31प्रदेश खेलकुद सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५पारितसामाजिक विकास मन्त्रालय 
32सामाजिक विकास संस्था विधेयक, २०७५पारित 
33प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारित 
34प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारित 
35सिंचाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५पारित 
36प्रदेश नं 1 प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५पारित 
37प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७५पारित 
38विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारित 
39जिल्ला सभाको काम¸ कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारित 
40अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा¸ व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारित1 
41प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारितआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय 
42प्रदेश रेडियो¸ एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
43बिनियोजन बिधेयक,  २०७५ पारित 
44जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
45गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
46प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिकतथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
47मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिकतथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
48मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
49जिल्ला सभाको सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
50प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
51गाउँ सभा र नगर सभा संचालनको लाग यवथा गन बनकेो विधेयकपारित 
52प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयकपारित 
53 प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७४पारित 
54प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४पारित