बिधेयकहरु

दर्ता बिधेयक

सि. नं.बिधेयकको शीर्षकबिधेयकको अवस्थाबिधेयकको उत्पतिबिधेयकको वर्गीकरण
1प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्नबनेको विधेयक, २०७५दर्तासामाजिक बिकास मन्त्रालय 
2सिंचार्इ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकदर्ताभौतिक पूर्वाधारविकास मन्त्रालय 
3प्रदेश नम्बर १ सामािजक विकास संस्था विधेयक, २०७५दर्तासामाजिक बिकाश मन्त्रालय 
4विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकदर्ताआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
5प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमाव्यवस्था गर्न बनेकोविधेयकदर्ताआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय 
6प्रदेश नं १ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५दर्ताआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय 

पारित बिधेयक

सि. नं.बिधेयकको शीर्षकबिधेयकको अवस्थाबिधेयकको उत्पतिबिधेयकको वर्गीकरण
1प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४पारित 
2 प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७४पारित 
3प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयकपारित 
4गाउँ सभा र नगर सभा संचालनको लाग यवथा गन बनकेो विधेयकपारित 
5प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
6जिल्ला सभाको सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
7मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
8मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिकतथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
9प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिकतथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
10गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
11जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
12बिनियोजन बिधेयक,  २०७५ पारित 
13प्रदेश रेडियो¸ एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
14प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारितआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय 
15अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा¸ व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारित1 
16जिल्ला सभाको काम¸ कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारित 
17विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारित 
18प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७५पारित 
19प्रदेश नं 1 प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५पारित 

कारवाहीको प्रक्रियामा रहेका विधेयक

सि. नं.बिधेयकको शीर्षकबिधेयकको अवस्थाबिधेयकको उत्पतिबिधेयकको वर्गीकरण

बिधेयकहरुको वर्तमान अवस्था

सि. नं.बिधेयकको शीर्षकबिधेयकको अवस्थाबिधेयकको उत्पतिबिधेयकको वर्गीकरण
1प्रदेश नं 1 प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५पारित 
2प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७५पारित 
3विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारित 
4जिल्ला सभाको काम¸ कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारित 
5अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा¸ व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारित1 
6प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारितआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय 
7प्रदेश रेडियो¸ एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५पारितआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
8बिनियोजन बिधेयक,  २०७५ पारित 
9प्रदेश नं १ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५दर्ताआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय 
10प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमाव्यवस्था गर्न बनेकोविधेयकदर्ताआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय 
11विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकदर्ताआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
12सिंचार्इ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकदर्ताभौतिक पूर्वाधारविकास मन्त्रालय 
13प्रदेश नम्बर १ सामािजक विकास संस्था विधेयक, २०७५दर्तासामाजिक बिकाश मन्त्रालय 
14प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्नबनेको विधेयक, २०७५दर्तासामाजिक बिकास मन्त्रालय 
15जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
16गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
17प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिकतथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
18मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिकतथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
19मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
20जिल्ला सभाको सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
21प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपारित 
22गाउँ सभा र नगर सभा संचालनको लाग यवथा गन बनकेो विधेयकपारित 
23प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयकपारित 
24 प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७४पारित 
25प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४पारित